REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYKŁADACH :  

Instytut Budownictwa Optymalnego  – www.InstytutBO.edu.pl 

Zdrowe budynki zeroenergetyczne. Nowy Świat 2050. 

§ 1

 Postanowienia Ogólne 

1. Wykłady:  „ Zdrowe budynki zeroenergetyczne. Nowy Świat 2050 ” to wykłady szkoleniowe dedykowane dla zawodowych uczestników procesów budowlanych. Wykłady organizowane są dla Pracowni Projektowych, Architektów, Deweloperów, Firm Budowlanych oraz Inwestorów.

2. Organizatorem Wykładów jest D.M.P. Project sp. z o.o. NIP 5223614557 REGON 383944804–  prowadząca projekt badawczo szkoleniowy pod nazwą „Instytut Budownictwa Optymalnego” – dawna nazwa „Instytut Budownictwa Modułowego” –  z siedzibą przy ulicy Serwituty 23 w Warszawie 02-233.

W organizację wykładów zaangażowane są również takie instytucje oraz projekty  jak: Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów | 94  (PSBD) ,  Akademia Budowy Domu (ABD) oraz Polskie Forum Budowlane (PFB) . 

Wykłady organizowane są na Salach Konferencyjnych IBIB PAN – Warszawa ul. Księcia Trojdena 4. 

3. Organizowane Wykłady mają charakter stacjonarny – miejsce i program  wykładów zostały podane, a termin określony wg danych zamieszczanych na stronie www.InstytutBO.edu.pl  –  jednak Organizator ma prawo zmienić formę wykładów na wykłady drogą internetową lub wykłady w formie filmów przesyłanych drogą e-mail. 

4. Celem wykładów jest propagowanie rzetelnej  wiedzy z dziedziny fizyki budowli, chemii materiałowej, mikrobiologii, konstrukcji, energetyki i termiki, ściśle w połączeniu ze wskazówkami dotyczącymi projektowania oraz budowania budynków trwałych z zastosowaniem materiałów nieprzetworzonych. Wykładowcy to specjaliści, pracownicy naukowi oraz eksperci branżowi. Grupa nasza od 2013 roku, w ramach projektu IBM, prowadziła badania oraz analizy technologiczne, co omawiamy szerzej na stronie www.InstytutBO.edu.pl

5. Słuchacze nie mają prawa do nagrywania i rozpowszechniania wykładów bez oddzielnej zgody pisemnej Organizatora.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Wykładach.

1. Wykłady mają charakter otwarty, a udział w nich jest płatny. Zasady płatności oraz ceny przedstawione zostały na stronie www.InstytutBO.edu.pl.

2. O przyjęciu na Wykład decyduje dokonana opłata, chyba, że Organizator postanowi inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc Organizator może odmówić przyjęcia kolejnych słuchaczy. W przypadku braku miejsc sprzedaż miejscówek może zostać wstrzymana.

3. Organizator nie rezerwuje miejsc. Uczestnicy wykładów zajmują miejsca według kolejności przybycia. Zajmowanie miejsc umożliwione będzie od godziny 9.00 w dniu rozpoczęcia wykładów. 

4. Osoby uczestniczące w wykładzie akceptują ustalone reguły przebiegu wykładu oraz  program, określony przez Organizatora i zamieszczony na stronie www.InstytutBO.edu.pl  w terminach podanych na tej stronie oraz nie będą wpływać na jego zmianę, w tym zakłócać przebiegu Wykładu.

5. Osoby uczestniczące w Wykładzie potwierdzą u Organizatora zakup wejściówki  pokazując potwierdzenie dokonanego przelewu (w formie wydruku do wglądu lub na ekranie urządzenia mobilnego)  – przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wykładach – przy wejściu na Aulę.

Organizator nie wydaje biletów i nie potwierdza wpływu otrzymanej płatności za uczestnictwo w wykładach. 

6. Osoba uczestnicząca, która zapłaciła za wejściówkę, a nie brała udziału w Wykładach nie będzie domagała się zwrotu dokonanej wpłaty.

7. Organizator zwróci w przypadku rezygnacji kwotę za bilet na konto bankowe z którego kwota została nadesłana, wyłącznie jeśli rezygnacja z udziału w wykładach przekazana zostanie najdalej na trzy tygodnie przed terminem wykładu,  w formie – za pośrednictwem zgłoszenia rezygnacyjnego pod adres e-mail: edu@InstytutBO.edu.pl

8. Cena biletu to cena brutto zawierająca podatek VAT 23 %. Przy zakupie do dnia 31 marca 2023 obowiązuje cena 1 690 zł. Przy zakupie od dnia 01 kwietnia 2023 r. obowiązuje cena 2 190 zł. Po dokonaniu zakupu uczestnik otrzyma informację e-mailową potwierdzającą zakup w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. W przypadku kiedy wpłacający chce otrzymać fakturę VAT – przekaże informacje na skrzynkę e-mail : edu@InstytutBO.edu.pl podając pełną nazwę wpłacającej firmy powołując się na dane przekazane w chwili kupowania biletu. 

9. Metody płatności:

Płatność online z PayU Płatność online z PayU

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy edu@InstytutBO.edu.pl. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. 

§ 3 Zasady sprzedaży i przekazywania wykładów udostępnianych na nośnikach 

1. Organizatorzy Wykładów mogą dostarczać zamiennie do wykładów stacjonarnych wykłady na nośnikach w formie elektronicznej.

2. Wykład w formie elektronicznej przekazany w formie filmu czy notatki głosowej nabywcy nie może być przez Nabywcę zamieszczany na portalach internetowych.

3. Wykład w formie elektronicznej może być odtwarzany przez Nabywcę bez prawa dalszej dystrybucji lub redystrybucji.

4. Wykład na nośniku za pośrednictwem poczty e-mail zostanie udostępniony przez Organizatora w terminie do 45 dni roboczych od daty szkolenia stacjonarnego wyznaczonego na stronie www.InstytutBO.edu.pl – tylko wówczas, kiedy zaistniałyby okoliczności specjalne dla których Organizator musiałby odwołać Wykład jako stacjonarny (co w żadnym razie na dzień organizacji nie jest brane pod uwagę). 

5. Nabywca wykładu dostarczonego na nośniku nie będzie wykorzystywał wykładu w celach komercyjnych, ani też nie będzie wykorzystywał części wykładów do prowadzenia prezentacji czy szkoleń.

6. Słuchacze nie mają prawa do nagrywania i rozpowszechniania wykładów bez oddzielnej zgody pisemnej Organizatora.

7. Potencjalne naruszenie przez Nabywcę wymienionych zastrzeżeń może być traktowane przez Organizatora jako naruszenie praw autorskich oraz praw do dystrybucji dostarczonych materiałów.

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Organizator planuje transmitować fragmenty spotkania na żywo za pomocą live video streamingu poprzez profil na portalu Facebook oraz inne kanały promocyjne, zapisu audio video oraz fotograficznego dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej www.InstytutBO.edu.pl, www.PolskieForumBudowlane.pl  i innych stronach internetowych z informacją o spotkaniu i jego przebiegu).

Organizator bierze pod uwagę korzystanie i rozpowszechnianie wypowiedzi uczestników wykładów. 

2. Wzięcie udziału w wykładzie lub dokonanie zakupu wykładu na nośniku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Na utrwalenie lub publikację wypowiedzi własnych, uczestników – uczestnik wyraża zgodę.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.

4. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas organizowanych wykładów. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest spotkanie oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora i Właściciela obiektu.

6. Koszt pobytu i przejazdu na spotkanie uczestnik pokrywa we własnym zakresie podobnie jak koszty noclegu pomiędzy dniami wykładów. 

7. Zabronione jest wejście na spotkanie: a. z bronią oraz przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne, b. z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi, c. ze zwierzętami .

8. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatorów, zakłócić porządek spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

9. Dopuszcza się możliwość działań komercyjnych w postaci promocji produktów, materiałów i usług w przerwach pomiędzy wykładami w specjalnie wyznaczonej przestrzeni promocyjnej przy sali wykładowej oraz w sposób ograniczony na sali wykładowej lecz wyłącznie po ustaleniach szczegółowych z Organizatorem. 

10. W przypadku całkowitego odwołania Wykładów z winy Organizatora koszt zakupu wejściówki zostanie zwrócony w wysokości odpowiadającej cenie nabycia wejściówki.

11. W przypadku klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, epidemii, zaleceń rządowych Organizator ma prawo do przełożenia terminu Wykładów, zorganizowania Wykładów w trybie online, przekazania wykładów na nośnikach w formie elektronicznej.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy KC,KK i inne właściwe przepisy prawa.

Wszelkie uwagi i zapytania do Organizatora prosimy przekazywać drogą e-mail:  edu@InstytutBO.edu.p02. 73